Vedtægter                                                                                                      

Opdateret april 2012


§ 1 Navn og Område Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tunehaverne afd. 2 ". Dens område er de i deklaration, lyst den 28.08.1978 omhandlende ejendomme matr.nr.

11tæ, 11tø, 11ua, 11ub, 11up, 11uq, 11ur, 11uc, 11ud, 11ue, 11uf, 11us, 11ut, 11uu, 11uv, 11ux, 11uy, 11uz, 11uæ, 11ve, 11vd, 11vc, 11vb, 11va, 11uø, 11ul, 11um, 11un, 11uo, 11ug, 11uh, 11ui og 11uk, alle Tune by, Tune (jvf. kortbilag). Foreningens hjemsted er i Greve Kommune.

 

§ 2 Medlemmer, medlemspligt og medlemsret

Alle ejere af grunde indenfor det i § 1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Ophører et medlem af grundejerforeningen at være ejer af en af de omhandlende parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilke måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælger og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningen. Medlemsskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælger er i kontingentrestance eller i restance med ydelser og bidrag til foreningen, er pligtig at udrede det skyldige beløb og hæfter solidarisk med sælger for de parcellen påhvilende forpligtigelser og får først de med medlemsskabet følgende rettigheder, når restancen er udlignet.

 

§ 3 Formål

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes, eventuelt grupper af medlemmers, fælles grundejerinteresser, herunder at forestå de ved den i § 1 nævnte lokalplan fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer mv.

 

§ 4 Hæftelse

Medlemmerne hæfter i forhold til tredjemand ikke personligt for foreningens forpligtelser, med mindre generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtager solidarisk eller anden hæftelse for enkelte, konkret angivne forpligtelser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, p-pladser og fællesarealer, samt formål iht. lokalplanerne. 

Den solidariske hæftelse kan dog ikke overstige det dobbelte af den enkelte parcels forholdsmæssige andel i lånebeløbene. Såfremt medlemmerne i medfør af bestemmelserne om den solidariske hæftelse må indfri andre medlemmers andele helt eller delvis, har ret til at få de således erlagte beløb, herunder renter og omkostninger, godtgjort af foreningen, hvis bestyrelse i så fald kan udskrive ekstra kontingent til dækning af refusionsbeløbene.

Foreningens refusionspligt er betinget af, at modtageren transporterer foreningen sit regreskrav med de medlemmer, der ikke har betalt deres andel.

En generalforsamlings vedtagelse af medlemmernes solidariske hæftelse skal godkendes af Greve Byråd.

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata pr. parcel, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

 

§ 5 Kontingent og restancer

Kontingent / Takstblad fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af generalforsamlingen godkendt budget. Såfremt et medlem jfr. § 1 deltager i min. 1 arbejdssøndag pr. år, nedsættes kontingentet med en arbejdssøndagsreduktion jfr. takstblad.

Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af.  Er et medlem i mere end en måneds restance til foreningen fremsendes 1. rykkerskrivelse. Er denne ikke betalt inden 30 dage fremsendes 2. rykkerskrivelse dels som almindeligt og som anbefalet brev. Til dækning heraf pålignes et gebyr for alle rykkere, som for øjeblikket udgør kr. 100 pr. gang. Gebyrets størrelse kan ændres af generalforsamlingen med simpelt flertal. Er restancen ikke betalt inden 14 dage efter udsendelsen af 2. rykkerskrivelse, overgives sagen til retslig inkasso. Ved retslig in­kasso tillægges restancen alle de omkostninger, der er forbundet hermed.

 

§ 6 Renholdelse

Medlemmerne er pligtige til stedse at holde grundene fri for ukrudt. En fuldstændig rensning for ukrudt skal være gennemført inden hvert års 15. juni.  Oplag af materialer og affald skal holdes på egen grund. Herfra gæl­der dog den kommunale storskraldsordning.

 

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne, jvf. dog § 10, sidste stykke.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen skal afholdes i Greve kommune. Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger sker ved brev med mindst 21 dages varsel. Sammen med indkaldelsen til den årlige ordinære generalforsamling det reviderede regnskab for det for­løbne år skal medfølge.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen ihænde mindst 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Dagsordenen med den fulde ordlyd af eventuelle forslag fra medlem­merne og bestyrelsen udsendes til medlemmerne skriftlig mindst 7 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. 

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Dagsordenen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalfor­samlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er i den medlemmerne meddelte dagsorden.

 

§ 8 Ekstraordinære generalforsamlinger Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 5 af foreningens medlem­mer (lig med 5 parceller) fremsætter ønske herom og samtidig nærmere angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtet til senest 28 dage herefter at indkalde til den ekstraordinære gene­ralforsamling med angivelse af de til forhandling fremsatte emner. Der kan kun tages beslutning i de på dagsordenen optagne sager.

 

§ 9 Dagsorden

For den ordinære generalforsamling skal følgende punkter indgå i dagsordenen:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Forslag fra bestyrelsen (forslagene anføres i den fulde ordlyd)

 5. Forslag fra medlemmerne (forslagene anføres i den fulde ordlyd)

 6. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse,
herunder fastsættelse af kontingent.

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes be­handlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne ihænde senest 14 dage før generalforsamlin­gen. 

 

 

§ 10 Stemmeret og vedtægtsændring

Alle valg og beslutninger om almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt flertal. Hver parcel har 2 stemmer, ingen kan have mere end 10 stemmer. Af­stemninger kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger ske skriftligt, når 25 % af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 10 stemmer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne.

Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden en måned med mindst 21 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægter skal for at være gyldig godkendes af Greve kommune.

Medlemmer der er i restance med kontingent mister sin stemmeret og valgbarhed indtil restancen med påløbne omkostninger er betalt.

 

§ 11 Referat & Protokol

Referat fra generalforsamlingen bl.a. indeholdende vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Kopi af referat tilsendes alle medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingen.

 

§ 12 Beslutningens ikrafttræden og bindende virkning

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, ind til de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning.

Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomiske eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

 

§ 13 Bestyrelse m.m.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesvalg gælder for 2 år. På lige årstal vælges formand og et bestyrelsesmedlem. På ulige årstal vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor det skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog skal bestyrelsen og udvalgsmedlemmer have dækning for tabt arbejdsfortjeneste, i forbindelse med deltagelse i møder eller lign., der ikke kan afholdes uden for normal arbejdstid. Denne godtgørelse er fastsat til den til enhver tid gældende maksimale dagpengesats. Endvidere skal bestyrelsen have dækning for evt. kørsel (efter statens takster) og telefonsamtaler.

 

§ 14 Bestyrelsens råden

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et flertal i bestyrelsen.

 

§ 15 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndig eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en af de valgte suppleanter. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge de er valgt, og gælder indtil næste ordinære generalforsamling.

Dersom formanden efter ovenstående udtræder af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af ny formand.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig flertal.

Over det ved bestyrelsesmøderne passerede føres til protokol der på begæring skal fremlægges på generalforsamlingen.

 

§ 16 Regnskab

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af for­manden godkendte udgifter. Anerkendelse skal ligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer; kassebeholdningen skal hen­stå i bank, sparekasse eller giro, og kontoen skal være klausule­ret således, at der kun kan hæves på kontoen ved kasserens underskrift. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1000,-.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab afleveres af kassereren til formanden og revisorerne senest den 15. januar. Revi­sorerne har 7 dage til gennemgang af regnskabet, hvorefter det i underskrevet stand afleveres til formanden med evt. bemærkninger.

Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret, således at det kan udsendes med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 17 Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Greve kommunes godkendelse.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Greve kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område.

 

§ 18 Vedtægernes ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder ikraft når Greve kommunes godkendelse heraf foreligger.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28.2.1988.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 27.2.1995.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 2. 3. 2004.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 24. 2. 2009.